Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ALFA DENT” W WARSZAWIE PRZY UL. SKOROSZEWSKIEJ 7
Zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych pacjentów NZOZ „ALFA DENT” jest ALFA DENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („NZOZ Alfa Dent” lub „Administrator”), przy ul. Skoroszewskiej 7/U3, 02-495 Warszawa, email: recepcja@alfadent.waw.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach:
CEL PODSTAWA PRAWNA
Oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie i weryfikację jego tożsamości Przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Świadczenie usług opieki zdrowotnej, w tym diagnoza medyczna i leczenie Przepisy prawa, w tym ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Organizacja i zarządzanie usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów i kontakt z pacjentami (umawianie, potwierdzanie, odwoływanie terminów wizyt) Uzasadniony interes NZOZ „Alfa Dent” polegający na zapewnieniu efektywnej obsługi administracyjnej pacjentów oraz zarządzaniem kalendarzem wizyt
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej Przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Realizacja praw pacjenta, w tym do wyznaczenia osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta lub informowania o stanie zdrowia pacjenta Przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dochodzenie roszczeń Niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Realizacja obowiązków prawnych, w tym prowadzenie rachunkowości Przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Zapewnienie bezpieczeństwa w pracowni RTG (obserwacja przez kamerę w czasie rzeczywistym podczas wykonywania zdjęć RTG Przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

 

  • Państwa dane osobowe są udostępniane zgodnie z przepisami prawa podmiotom świadczącym usługi NZOZ „Alfa-Dent”, takim jak pracownia protetyki stomatologicznej, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, podmiot zapewniający wsparcie informatyczne oraz podmiot świadczący usługi związane z obsługą płatności bezgotówkowych, a także organom państwowym, jeśli istnieje ku temu podstawa prawna.
  • Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Dane osobowe przetwarzane do celów prowadzenia rachunkowości będą przechowywane przez okres 5 lat. Dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia i wyegzekwowania żądań stron.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, a w pewnych okolicznościach do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu NZOZ „Alfa Dent”, przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych związanych ze świadczeniem Państwu usług opieki zdrowotnej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług opieki zdrowotnej.