Asysta/Recepcja

ASYSTA / RECEPCJA


Anita Boguszewska
Asystentka stomatologiczna


Monika Laszczka
Higienistka stomatologiczna