Informacja środowiskowa

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej stomatologicznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od 10.2019 do 10.2020r dawki nie przekroczyła 0,5mSv.
  • Pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.